Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Organisation

Mål och styrning

Södertälje Sjukhus AB leds av en styrelse som utses av ägaren dvs Stockholms läns landsting (SLL). Styrelsen är sammansatt av externa ledamöter samt fackliga representanter. Styrelsens uppdrag är att fatta beslut om den mer långsiktiga inriktningen av verksamheten.

Sjukhusledning och VD ansvarar för den dagliga verksamheten och att styrelsens beslut verkställs. SLL är ägare av verksamheten. I egenskap av ägare kan SLL komma med direktiv till sjukhuset, så kallade ägardirektiv.

Landstingsfullmäktige är landstingets riksdag. Landstingsstyrelsen är dess regering. Här fattas övergripande beslut om sjukvården i länet och andra landstingsfinansierade verksamheter.

Styrelse

Styrelsen för Södertälje Sjukhus AB är tillsatt av ägaren, Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting, och väljs för ett år i taget. Styrelsens ansvar är att organisationen drivs i enlighet med de generella och specifika ägardirektiven. Styrelsen godkänner verksamhetens verksamhetsplan och ekonomiska ramar. 

Styrelsens sammansättning

Johan Assarsson, ordförande.
Sofia Wallström, ledamot.
Helena Thunander Holmstedt, ledamot.
Christina Widerberg Söderholm, ledamot.
Göran Stiernstedt, ledamot.
 
Arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Paul Lundgren, ordinarie Läkarförbundet.
Christian Helin, suppleant Vårdförbundet.

Sjukhusrepresentanter

Sven Klaesson, tf VD.
Jenny Linden, sekreterare.
Anna-Lena Jornerud Wikström, ekonomichef.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av VD, chefläkare samt cheferna för verksamhetsområdena och de administrativa enheterna.

Sven Klaesson, tf VD.
Roger Bottinga, tf chefläkare.
Bengt Cederlund,  IT/MT-chef.
Åsa Elfving, verksamhetschef VO Kirurgi-Ortopedi-Urologi.
Michael Gårdebäck, verksamhetschef VO Anestesi och chefläkare på deltid.
Yvonne Hejdenberg, kommunikationschef.
Marianne Högbom, personalchef.
Anna-Lena Jornerud Wikström, ekonomichef.
Marjo Kapraali, verksamhetschef VO Geriatrik-Medicin.
Lena Kumlin, verksamhetschef VO Vårdnära administration och service.
Jenny Linden, VD-assistent/ kanslichef.
Torsten Molin, stabschef och chef för programkontoret.
Eleksandra Mousa, tf verksamhetschef VO Vård.
Henrik Overödder, verksamhetschef VO Kvinnor-Barn.
Anders Thörne, chefläkare.
Fia Westman, verksamhetschef VO Röntgen.
Anna Wik Bringby, verksamhetschef VO Paramedicin.

Organisation

Verksamhetschefer för respektive processområde: 

Henrik Overödder, verksamhetschef VO Kvinnor-Barn.
Åsa Elfving, verksamhetschef VO Kirurgi-Ortopedi-Urologi.
Marjo Kapraali, verksamhetschef VO Geriatrik-Medicin.

Verksamhetschefer för respektive resursområde: 

Eleksandra Mousa, tf verksamhetschef VO Vård.
Michael Gårdebäck, verksamhetschef VO Anestesi.
Fia Westman, verksamhetschef VO Röntgen.
Anna Wik Bringby, verksamhetschef VO Paramedicin.
Lena Kumlin, verksamhetschef VO Vårdnära administration och service.

Södertälje Sjukhus AB är ett landstingsägt aktiebolag.