Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.

Organisation

Mål och styrning

Södertälje Sjukhus AB leds av en styrelse som utses av ägaren dvs Stockholms läns landsting (SLL). Styrelsen är sammansatt av externa ledamöter samt fackliga representanter. Styrelsens uppdrag är att fatta beslut om den mer långsiktiga inriktningen av verksamheten.

Sjukhusledning och verkställande direktör ansvarar för den dagliga verksamheten och att styrelsens beslut verkställs. SLL är ägare av verksamheten. I egenskap av ägare kan SLL komma med direktiv till sjukhuset, så kallade ägardirektiv.

Landstingsfullmäktige är landstingets riksdag. Landstingsstyrelsen är dess regering. Här fattas övergripande beslut om sjukvården i länet och andra landstingsfinansierade verksamheter.

Styrelse

Styrelsen för Södertälje Sjukhus AB är tillsatt av ägaren, Landstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting, och väljs för ett år i taget. Styrelsens ansvar är att organisationen drivs i enlighet med de generella och specifika ägardirektiven. Styrelsen godkänner verksamhetens verksamhetsplan och ekonomiska ramar. 

Styrelsens sammansättning

Göran Stiernstedt, ordförande.
Helena Thunander Holmstedt, ledamot.
Christina Widerberg Söderholm, ledamot.
Patrik Emanuelsson, ledamot.
Christina Rapp Lundahl, ledamot.
 
Arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Paul Lundgren, ordinarie Läkarförbundet.
Christian Helin, suppleant Vårdförbundet.

Sjukhusrepresentanter

Christophe Pedroletti, vd.
Jenny Linden, sekreterare.
Anna-Lena Jornerud Wikström, ekonomichef.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av vd, chefläkare samt cheferna för verksamhetsområdena och de administrativa enheterna.

Christophe Pedroletti, verkställande direktör.
Manizhe Afra, verksamhetschef VO Geriatrik-Medicin.
Bengt Cederlund,  tf verksamhetschef VO Anestesi
Åsa Elfving, verksamhetschef VO Kirurgi-Ortopedi-Urologi.
Michael Gårdebäck, chefläkare.
Yvonne Hejdenberg, kommunikationschef.
Marianne Högbom, HR-chef.
Anna-Lena Jornerud Wikström, ekonomichef.
Sven Klaesson, medicinsk rådgivare.
Lena Kruse, verksamhetschef VO Vård.
Lena Kumlin, verksamhetschef VO Vårdnära administration och service.
Jenny Linden, VD-assistent/ kanslichef.
Torsten Molin, stabschef och chef för programkontoret.
Hillevi Nilsson, verksamhetschef VO Akut.
Jan Ottervald, tf IT/MT-chef.
Henrik Overödder, verksamhetschef VO Kvinnor-Barn.
Anders Thörne, chefläkare.
Fia Westman, verksamhetschef VO Röntgen.
Anna Wik Bringby, verksamhetschef VO Paramedicin.

Organisation

Verksamhetschefer för respektive processområde: 

Henrik Overödder, verksamhetschef VO Kvinnor-Barn.
Åsa Elfving, verksamhetschef VO Kirurgi-Ortopedi-Urologi.
Manizhe Afra, verksamhetschef VO Geriatrik-Medicin.

Verksamhetschefer för respektive resursområde: 

Lena Kruse, verksamhetschef VO Vård.
Hillevi Nilsson, verksamhetschef VO Akut
Bengt Cederlund, tf verksamhetschef VO Anestesi.
Fia Westman, verksamhetschef VO Röntgen.
Anna Wik Bringby, verksamhetschef VO Paramedicin.
Lena Kumlin, verksamhetschef VO Vårdnära administration och service.

Södertälje Sjukhus AB är ett landstingsägt aktiebolag.