Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Gyllene Äpplet

Belönade för tydligare vårdprocess

Landstinget belönar sjukhusets smärtmottagning för arbetet med en tydligare vårdprocess. Gyllene Äpplets andrapris 2017 går till Södertälje sjukhus.

Smärtmottagningen får andra pris för Gyllene Äpplet. Gyllene Äpplet delas ut en gång om året ut för initiativ som leder till förbättringar för både individer och verksamheter inom Stockholms läns landsting. Priset ska också inspirera till utveckling i andra delar av landstinget. Priset delas ut vid landstingsfullmäktiges möte den 13 februari 2018. Första priset, för Ökad tillgänglighet på vårdcentral, går till Rinkeby Vårdcentral.

Andrapristagare: Smärtmottagningen
Till smärtmottagningen kommer patienter med långvariga smärttillstånd på remiss. Här jobbar ett team av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykolog, KB-terapeut, kurator och administratör

– För patienterna är den stora vinsten att vi har blivit tydligare. Idag är det mycket lättare för patienterna att förstå vad de kan förvänta sig av oss, vilken vård de kan få, säger enhetschef och smärtsjuksköterska Carina Carlsson.

När hon kom till smärtmottagningen i Södertälje 2012 var det med uppdraget att blåsa liv i en verksamhet som var på väg att läggas ned. Idag har smärtteamet växt från tre till tolv medarbetare och mottagningen tar emot ungefär 500 remisser per år.

Gemensam journal och tydlig process

En av de första stora förändringarna Carina Carlsson var med och drev igenom var att skapa ett gemensamt journaldokument för alla vårdgivare i teamet. Syftet var att undvika dubbeldokumentation samt att få en tydlig bild av patientens hela vårdförlopp.

Nästa steg handlade om att komma fram till hur vårdprocessen ska se ut. Vilka patienter får vilka behandlingar? Vem beslutar vilka behandlingar som är relevanta? Vem i teamet tar hand om patientens olika behov?

Hela teamet bedömer tillsammans de remisser som kommer till mottagningen. Behandlingen är indelad i tre nivåer. Varje patient får en individuell bedömning och behandlingsplan utifrån behov.

– Målet är oftast inte att ta bort smärtan, utan att hjälpa patienten till en förbättrad livskvalitet och funktion, säger Carina Carlsson.

På den första nivån ska alla patienter ha möjlighet att få smärtstillande läkemedel utprovat, behandling i form av transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) och delta i smärtskola i grupp i form av en föreläsningsserie. Mottagningen ordnar också regelbundet anhörigträff.

– Anhörigträffen är jättepopulär. Många som har haft ont länge känner sig missförstådda, inte bara av sjukvården utan också hemma. Smärta syns ju oftast inte utanpå. Under anhörigträffen förklarar vi vad smärta är och hur det är att leva med smärta. Det finns också gott om tid att prata med varandra och med oss som jobbar på mottagningen, säger Carina Carlsson.

Bättre arbetsmiljö

Psykolog Heléne Bivrin började på smärtmottagningen 2014 och har arbetat med flera delar av förändringsprocessen. Hon ser en klar förbättring av arbetsmiljön de senaste åren.

– Nu är det lättare att känna att vi räcker till. Våra patienter har ofta många olika besvär och behöver hjälp med både fysiska och psykiska tillstånd, och i sitt sociala sammanhang. Idag är det tydligt vilka i teamet som tar hand om vilka av patientens olika behov.

– Den tydlighet vi har skapat är också bra för relationerna i teamet. Det syns i de uppföljningar vi gör att vårt team blir alltmer sammansvetsat, säger Heléne Bivrin.

Juryns motivering

"Smärtteamet har arbetat fram en tydlig arbetsstruktur och vårdprocess för att tillgodose verksamhetens behov i en tid av förändring. Ökad samsyn mellan professionerna sinsemellan tydliggör vad som förväntas. Genom återkommande utvärderingar säkerställer teamet att vårdprocessen fungerar optimalt."