Use Google translate to translate the web page. Södertälje Sjukhus takes no responsibility for the translations. Read more about Google Translate.
Vårdpersonal samtalar med en patient

Humanistisk Medicin

Humanistisk Medicin är ett kompetensutvecklingsprogram som är öppen för alla medarbetare på Södertälje sjukhus. Syftet är att ge medarbetarna kunskap, medvetenhet, insikt och förmåga, att i mötet med patienten, utöva god vård.

Humanistisk Medicin på Södertälje sjukhus

Målet är förståelse för patientens perspektiv, hans eller hennes upplevelse och hans eller hennes delaktighet i vården. Tillsammans med ökad självinsikt och förmåga hos medarbetarna till reflektion och samtal är det en kompetensutveckling med fokus på det mellanmänskliga mötet.

Vad är Humanistisk Medicin?

För att medicinens kärna ska kunna förverkligas och vi ska kunna tala om helhetssyn med förståelse och respekt för varje persons unika upplevelse, måste naturvetenskapen förenas med humanvetenskapen.

Humanistisk Medicin ger en helhetssyn på människan och hans eller hennes hälsa, vilket inbegriper förståelse och respekt för varje persons unika upplevelse, hans eller hennes livshistoria och sjukhistoria som patient. Det är i mötet mellan person och patient och vårdare, i det mellanmänskliga mötet som medicinens praktik utövas.

I Humanistisk Medicin har vi fokus på det mellanmänskliga mötet, lidandets olika uttryck, trösten och samtalet.

Se en kort film om det mellanmänskliga mötet (YouTube)

Ämnen i Humanistisk Medicin

Det mellanmänskliga mötet

Det mellanmänskliga mötet är ett möte mellan unika personer med unika livsvärldar.

Det är ett möte mellan ett aktivt jag och ett aktivt du, det är ett möte som präglas av ömsesidighet. I den ömsesidigheten blir du som vårdare en verksam ”substans”, en medicin. Du påverkar med dig själv.

Vård utövas i det mellanmänskliga mötet.

 

Livsvärld

Varje person är unik och ser därför världen utifrån sig själv och tolkar världen genom sina unika erfarenheter.

Personer ser inte världen som den är utan som de själva är. Så vem är personen du har framför dig, och vem är du?

Du behöver känna till din egen livsvärld för att kunna vara en medveten samtalspartner.

 

Berättelsen

Varje person uppfattar och förstår sig själv genom att berätta om sig själv. I berättelsen skapar personen sin identitet.

När personen/patienten får utrymme att berätta om sig själv får vårdaren syn på honom eller henne, vem han eller hon är och vad som är viktigt för honom eller henne. Mötet blir mer jämlikt.

 

Utforska för att förstå

För att förstå och få veta vem personen/patienten är, behöver vi utforska hans eller hennes livsvärld. Det gör vi genom att fråga efter hur personen/patienten tänker och känner, vad som är viktigt för just honom eller henne.

”Vill du berätta för mig?” är en god början på ett samtal.

Genom att lyssna aktivt får du reda på vem personen/patienten är, vilka föreställningar, förväntningar och farhågor han eller hon har.

 

Lidande

För en del tar sig lidandet starka uttryck som syns och hörs, som ilska, sorg och oro. För andra är det ett tyst, och ett för utomstående obemärkt, lidande.

Sjukdom kan föra med sig mer än bara sjukdomssymptom och även själva vården kan tillföra lidande.

Vem är besvärlig och för vem?

 

Tröst och hopp

I smärta och lidande finns möjligheten till tröst och hopp. Trösten som en del i medicinen är ovärderlig för en utsatt och sårbar person. Att inse tröstens verkan men också att få insikt om vad tröst egentligen är och hur det tas emot och uppfattas är den andra sidan av lidande.

Att inte överge patienten och att vara en tålare är en ovärderlig del av trösten.

 

Samtalskonst

I samtalet kan allting uppenbaras och förlösas. Samtalet är i sig en vårdhandling och en del i   läkekonsten. Därav namnet samtalskonst. Att bli lyssnad och trodd på bidrar till välbefinnande.

Människan blir till i sin berättelse och få sin identitet i den.

En annan del i samtalet är den pedagogiska delen, den att kunna förklara och ta kvitto på att patient   och vårdare förstått på samma sätt. En viktig del i patientsäkerheten.

 

Delaktig medskapare

Personen/patienten vet saker om sig själv som inte vårdaren vet. Bjud in personen/patienten till självvald delaktighet genom att fråga efter hans eller hennes behov och resurser.

”Vad är viktigt för just dig?”

En gemensam överenskommelse om vård och behandling bygger på att vi förstår varandra, vårdare och person/patient.

Ta ”kvitto” på den gemensamma överenskommelsen.

 

Kompetens

För att kunna möta personens/patientens behov, föreställningar, förväntningar och farhågor behöver du som vårdare behärska:

  • professionskompetens.
  • personkompetens.
  • pedagogisk kompetens.